Actievoorwaarden

  1. Develab gevestigd te Waalwijk, organiseert regelmatig acties waarbij kans wordt gemaakt op een prijs. Op dit moment zijn er helaas geen lopende winacties.
  2. Door deelname aan deze actie accepteren de deelnemers de onderhavige voorwaarden, die hier verderop worden omschreven als actievoorwaarden.
  3. Develab is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Develab daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal Develab aankondigen op www.develab.nl/win
  4. Wanneer er een lopende actie is wordt deze vermeld op de pagina. Vind u een actiekaart in de schoenendoos maar is er geen actie zichtbaar op de site dan is deze waarschijnlijk reeds verlopen.
  5. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing
   Deelname aan de actie staat open voor alle in Nederland, België en Duitsland woonachtige personen die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven. Bij deelname dienen zij dit aan te tonen door middel van een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
  6. Develab is te allen tijden gerechtigd om deelnemers zonder opgave van reden uit te sluiten van deelname. Over deze uitsluiting kan niet worden gecorrespondeerd. Er wordt slechts één prijs per adres uitgekeerd. Deelname aan deze actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode.
  7. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
  8. Develab is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform de actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie. Develab is te allen tijden gerechtigd om de aankoopnota’s van schoenen op te vragen.
  9. Alleen deelnemers die hun persoonlijke gegevens naar waarheid hebben ingevuld, dingen mee naar de prijs.
  10. Prijswinnaars worden per e-mail op de hoogte gesteld.
  11. De winnaars dienen zich op verzoek van Develab te kunnen legitimeren.
  12. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
  13. Alle inzendingen en gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Develab en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden wel opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
  14. De deelnemer gaat ermee akkoord dat persoonlijke gegevens gebruikt kunnen worden voor toekomstige promotionele acties van Develab.
  15. De deelnemer doet bij het deelnemen aan de wedstrijd afstand van de eigendomsrechten van het ontwerp en draagt alle eigendomsrechten over aan Develab.
  16. Door acceptatie van de gewonnen prijs gaat de winnaar er mee akkoord dat zijn naam, zijn eventuele ontwerp en zijn foto kunnen worden gepubliceerd in uitingen van Develab, alsmede in andere publicaties (zowel offline als online).
  17. Aan deze actievoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
  18. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Develab.