Actievoorwaarden

  1. Develab/Klerx Schoenen gevestigd te Waalwijk, organiseert de winter 2018 / win een weekend in een fort waarbij kans wordt gemaakt op een prijs: 2 overnachtingen inclusief ontbijt voor 6 personen in Fort Bakkerskil.
  2. Door deelname aan deze actie accepteren de deelnemers de onderhavige voorwaarden, die hier verderop worden omschreven als actievoorwaarden.
  3. De deelnemers maken kans op 2 overnachtingen inclusief ontbijt voor 6 personen in Fort Bakkerskil.
  4. Klerx Schoenen is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Klerx Schoenen daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal Klerx Schoenen aankondigen op develab.nl.
  5. Deze actie begint op 1 augustus 2018 en eindigt op 31 januari 2019. Dit is de actieperiode.
  6. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing
   Deelname aan de actie staat open voor alle in Nederland, België en Duitsland woonachtige personen die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven. Bij deelname dienen zij dit aan te tonen door middel van een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
  7. Klerx Schoenen is te allen tijden gerechtigd om deelnemers zonder opgave van reden uit te sluiten van deelname. Over deze uitsluiting kan niet worden gecorrespondeerd. Er wordt slechts één prijs per adres uitgekeerd.7. Deelname aan deze actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode.
  8. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
  9. Klerx Schoenen is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform de actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie. Klerx Schoenen is te allen tijden gerechtigd om de aankoopnota’s van schoenen op te vragen.
  10. Alleen deelnemers die hun persoonlijke gegevens naar waarheid hebben ingevuld, dingen mee naar de prijs.
  11. Prijswinnaars worden per e-mail op de hoogte gesteld.
  12. De winnaars dienen zich op verzoek van Klerx Schoenen te kunnen legitimeren.
  13. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
  14. Alle inzendingen en gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Klerx Schoenen en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden wel opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
  15. De deelnemer gaat ermee akkoord dat persoonlijke gegevens gebruikt kunnen worden voor toekomstige promotionele acties van Klerx Schoenen.
  16. De deelnemer doet bij het deelnemen aan de wedstrijd afstand van de eigendomsrechten van het ontwerp en draagt alle eigendomsrechten over aan Klerx Schoenen.
  17. Door acceptatie van de gewonnen prijs gaat de winnaar er mee akkoord dat zijn naam, zijn eventuele ontwerp en zijn foto kunnen worden gepubliceerd in uitingen van Klerx Schoen en Develab, alsmede in andere publicaties (zowel offline als online).
  18. Aan deze actievoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
  19. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Klerx Schoenen